Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00

Klauzula informacyjna RODO

EcoReadyBath > Klauzula informacyjna RODO

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Procyon Construction
  Spółka Akcyjna (dalej jako „Procyon Construction lub „Administrator Danych Osobowych”) z siedzibą przy ul. Metalowa 13, 73-102 Stargard, KRS 0000537067

   

  1. Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorstwo Procyon Construction w celu realizacji uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie produkcji łazienek prefabrykowanych/realizacji konstrukcji betonowych. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim wtedy, kiedy jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane te dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b  RODO).
  2. W niektórych sytuacjach, przetwarzanie danych wynika z usprawiedliwionych potrzeb przedsiębiorstwa Procyon Construction, takich jak realizacja umowy, zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków prawnych, podtrzymanie relacji z klientem, kontrola jakości oferowanych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych może być także konieczne ze względu na obowiązek wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązku dotyczącego udokumentowania wykonania usługi poprzez wystawienie faktury VAT lub rozliczenia zakupionej usługi (art. 6 ust 1 lit c RODO).
  3. Przedsiębiorstwo Procyon Construction przetwarza pozyskiwane dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.
  4. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez ich profilowanie.
  5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych przedsiębiorstwa
  6. Procyon Construction lub klienta/kontrahenta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
  7. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane aż do odwołania zgody.
  8. W uzasadnionych okolicznościach dane osobowe klientów, kontrahentów i innych podmiotów z którymi Spółka nawiązała kontakt/relacje gospodarcze, przekazywane są zaufanym partnerom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub informatyczne. Dane przekazywane są tym podmiotom na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  9. W oparciu o obowiązujące przepisy RODO (z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych), osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • prawo dostępu do danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych,
    w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych
  pisemnie lub w siedzibie przedsiębiorstwa Procyon Construction  – ul. Metalowa 13, 73-102Stargard, bądź też  skorzystać z następujących form kontaktu: tel. +48 507158802, lub pod adresem e-mail: zarząd@pcsa.com.pl.

  Każda osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.